Waar spelen we?


2017        
3-feb Bedrijfsfeest Twiskerslot Twisk Besloten
4-feb Band-avond Scooters Leeuwarden Open
16-feb Promo-avond De gekroonde roskam Witmarsum Open
24-feb JailHouseRock Feesttent Wolvega Open
26-feb Muziekmiddag De Zaak Drachten Open
2-mrt Supriseparty MFA Minnertsga Besloten
8-apr 25 jarig huwelijk Boerderij Sonnega Besloten
12-mei Dorpsfeest Feesttent Moleneind Open
20-mei Dorpsfeest Feesttent Wyns Open
27-mei Frourock Feesttent Vrouwbuurt Open
11-jun Promised land Groene Ster Leeuwarden Open
17-jun Buurtfeest Westeinde Leeuwarden Open
24-jun Dorpsfeest Feesttent Berltsum Open
30-jun Dorpsfeest Feesttent Hantum Open
1-jul Dorpsfeest Feesttent Tsjom Open
22-jul Rock'n brass Sportcomplex Tsjom Open
25-aug Dorpsfeest Feesttent Beetgum Open
8-sep Dorpsfeest Feesttent Marssum Open
30-sep Benefiet korps Beltsum Feesttent Berltsum Open
11-nov Bildts songfestival MFC Ons Huis St. Annaparochie Open
30-dec Slotavond V.v.V Wier Wier Open
         
2018        
26-apr Kollummer katdagen   Kollum Open
22-sep Havenconcert Haven Bitgum Open